حمل و نقل مدارس

طراحی لوگو شرکت فراترابر

طراحی لوگو شرکت فراترابر

فراترابر یک شرکت ترابری و حمل و نقل است که بیشتر در زمینه سرویس مدارس فعالیت دارد. برای طراحی لوگوی این برند از حرف F بعنوان حرف اول این برند و ترکیب آن با تصویر سمبلیک از یک « بال » استفاده شده است.

طراحی لوگو شرکت فراترابر

پروژه های طراحی لوگو مشابه :

کارهای مشابه

طراحی لوگو تهران پروتئین

طراحی لوگو تهران پروتئین

محصولات غذایی پوتئینی
طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو پروتئین محصولات پروتئینی 1.2.3

طراحی لوگو پروتئین 1.2.3