خانه پرورش نخبگان فردا

طراحی لوگو موسسه آموزشی نخبگان فردا

طراحی لوگو موسسه آموزشی نخبگان فردا

این موسسه در زمینه استعداد یابی و آموزش و پرورش نخبگان کودک و نوجوان فعالیت دارد. برای طراحی لوگوی این موسسه از تصویر نمادین « فرفره » استفاده شد و با ایجاد یک ریتم متوالی در پره های این فرفره از کوچک به بزرگ ، مفهوم رشد و تعالی ایجاد شده است.

طراحی لوگو موسسه آموزشی نخبگان فردا

پروژه های مشابه :

کارهای مشابه

طراحی لوگو تهران پروتئین

طراحی لوگو تهران پروتئین

محصولات غذایی پوتئینی
طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو شرکت ویرانت

طراحی لوگو پروتئین محصولات پروتئینی 1.2.3

طراحی لوگو پروتئین 1.2.3